Naknada plaće tijekom roditeljskom dopusta do 7.500 kuna

Datum:

Roditeljske i rodiljne potpore, te očinski dopust kao novo pravo, uvedene su najnovijim zakonskim promjenama.
Regulira ih Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2022. godine. Detalje objavljuje HZZO.

Očinski dopust

Zaposleni ili samozaposleni otac može koristiti, u razdoblju od dana rođenja djeteta pa sve do 6. mjeseca djetetova života, očinski dopust, čije trajanje ovisi o broju rođene djece.
I to deset radnih dana za jedno dijete.
Petnaest radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece.
Zaposleni ili samozaposleni otac ovo pravo koristi u neprekinutom trajanju i pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.
Također, otac pravo koristi neovisno o radnopravnom statusu majke. I neovisno da li ona koristi rodiljni dopust. No, pravo je neprenosivo te ga isključivo koristi zaposleni odnosno samozaposleni otac djeteta.

Naknada plaće

Za vrijeme korištenja prava na očinski dopust naknada plaće iznosi 100 posto od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita), a isplaćuje se na teret sredstava državnog proračuna.

Podnošenje zahtjeva

Očinski dopust se može koristiti tek stupanjem na snagu zakonskih izmjena od 1. kolovoza 2022. godine. Zato je potrebno podnijeti zahtjev za priznavanjem prava na očinski dopust . Zahtjev se podnosi nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a prema mjestu prebivališta odnosno boravišta.
Zahtjevu treba priložiti potvrdu o plaći koju ispunjava poslodavac. Njome će se obuhvatiti plaće i naknade plaće isplaćene na teret poslodavca u relevantnom 6-mjesečnom razdoblju. To je 6-mjesečno razdoblje koje prethodi mjesecu započinjanja traženog prava. Također su nužni podaci o broju tekućeg računa na koji će se primati isplata. Uz to ime, prezime i OIB djeteta za koje se očinski dopust želi koristiti.
Ako je dijete rođeno prije stupanja na snagu zakonskih izmjena, nije od utjecaja na odlučivanje o priznavanju prava, pod uvjetom da dijete nije navršilo 6 mjeseci.
Međutim, zahtjev je moguće podnijeti najranije 1. kolovoza 2022. godine s obzirom na prijelazne odredbe Zakona (članak 25. stavak 1.).

Pisana obavijest poslodavcu

Zaposleni otac koji namjerava koristiti pravo na očinski dopust, obvezan je najmanje 15 dana prije dana očekivanog poroda ako pravo namjerava koristiti od dana rođenja djeteta odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja toga prava, pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri.
Od poslodavca se ne traži izdavanje pisane suglasnosti te se ne može prolongirati korištenje očinskog dopusta, kao što je to slučaj s roditeljskim dopustom, odnosno promjenom u načinu korištenja ostalih prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.

Novosti kod roditeljskog dopusta

Novosti postoje i kod korištenja roditeljskog dopusta.
Pravo na roditeljski dopust je osobno pravo svake zaposlene i samozaposlene majke te zaposlenog i samozaposlenog oca. Samo pod uvjetom da je majka djeteta zaposlena ili samozaposlena osoba u trenutku rođenja djeteta.
Međutim, iznimno od navedenog zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo na roditeljski dopust u slučaju da majka djeteta nije zaposlena ili samozaposlena osoba. Pod uvjetom da nije koristila odnosno nije ispunjavala uvjete za korištenje prava na vremenske i novčane potpore kao nezaposlena majka odnosno majka izvan sustava rada.
Roditeljski dopust zaposleni i samozaposleni roditelji ponovno mogu koristiti pojedinačno, naizmjenično, ali i istodobno, sukladno osobnom dogovoru.

Trajanje roditeljskog dopusta

U trajanju roditeljskog dopusta, promjena se odnosi za blizance, treće i svako sljedeće dijete i to u situaciji kada ga koristi samo jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja.
Naime, zaposleni ili samozaposleni roditelj i dalje ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od osam ili 30 mjeseci. To ovisi o broju rođene djece i načinu korištenja roditeljskog dopusta.
On traje 8 mjeseci, za prvo i drugo rođeno dijete te 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.
Međutim, ako roditeljski dopust prema dogovoru roditelja odnosno u slučaju da drugi roditelj nije stekao to pravo, koristi samo jedan roditelj, pravo se koristi u trajanju od 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete. A 28 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.
Sve to, navode u HZZO-u, proizlazi iz okolnosti da pravo na roditeljski dopust u pravilu koriste oba roditelja svaki u trajanju od četiri ili 15 mjeseci (ovisno o broju rođene djece). S tim da svaki roditelj zadržava 2 mjeseca roditeljskog dopusta koja ne može prenijeti na drugog roditelja. Iz navedenog razloga, roditeljski dopust, u slučaju da ga koristi samo jedan od roditelja, traje 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete. Za blizance 28 mjeseci za blizance, te za treće i svako sljedeće rođeno dijete.
Također, sada je i izričito propisano da ako dijete za koje zaposlenim ili samozaposlenim roditeljima pripada pravo na roditeljski dopust roditeljima nije isto po redu rođenja, svaki zaposleni ili samozaposleni roditelj koristi roditeljski dopust u polovici njegovog propisanog trajanja prema redu rođenja djeteta. To znači za prvo i drugo rođeno dijete 4 mjeseca, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete 15 mjeseci.

Prijenos prava na drugog roditelja

U slučaju prijenosa roditeljskog dopusta, u dijelu koji je prenosiv između roditelja, zahtjevu za priznavanjem prava na roditeljski dopust jednog roditelja obvezno se prilaže zajednička izjava o dogovorenom prijenosu dijela roditeljskog dopusta, vlastoručno potpisana od strane oba roditelja.

Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta do 7.500 kuna

Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust naknada plaće za prvih 6 mjeseci, ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci, ako to pravo koriste oba roditelja, iznosi 100 posto osnovice za naknadu plaće. Ona za puno radno vrijeme ne može iznositi više od 225,5 posto proračunske osnovice. Odnosno 7.500,13 kuna mjesečno.

Rad polovicu radnog vremena

Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena naknada plaće iznosi 110 posto proračunske osnovice. To iznosi 3.658,60 kuna mjesečno. Vrijedi i u slučaju kada se pravo koristi za prvo i drugo rođeno dijete, kao i kada se koristi za blizance, treće i svako sljedeće dijete. I to tijekom cjelokupnog korištenja prava.
Zaposleni roditelj koji namjerava početi koristiti pravo na roditeljski dopust, koji se ne nastavlja koristiti neposredno nakon korištenja rodiljnog dopusta ili koji u tijeku korištenja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora namjerava mijenjati način korištenja prava, obvezan je najmanje 30 dana prije početka korištenja roditeljskog dopusta, odnosno nastanka promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenoga pripadajućeg prava pisano obavijestiti svog poslodavca o toj namjeri.
Na pisanu obavijest poslodavac je obvezan u roku od osam dana od dana zaprimanja obavijesti izdati pisanu suglasnost o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja, a koju zaposleni roditelj, prilaže uz zahtjev za rješavanje o pripadajućem pravu.
Ako poslodavac ne postupi u skladu s navedenim i ne izda pisanu suglasnost, HZZO će zaposlenom roditelju donijeti rješenje kojim mu priznaje pravo s odgodom početka korištenja od 30 dana u odnosu na dan koji je zaposleni roditelj naznačio u obavijesti poslodavcu.

Zatečenim korisnicima HZZO automatski obračunava naknadu plaće

Korisnici koji su na dan stupanja na snagu zakonskih izmjena, 1. kolovoza 2022. godine, zatečeni u korištenju prava na naknadu plaće od dana njegova stupanja na snagu, naknadu plaće ostvaruju u visini kako je njima utvrđena.
Predviđeno je također da će HZZO tim korisnicima od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama po službenoj dužnosti obračunavati naknadu plaće u visini njime utvrđenoj.
Pritom se korisnici ne trebaju javljati HZZO-u već će do isplate naknade plaće do limita kako propisuje novi Zakon doći automatski i bez donošenja rješenja u upravnom postupku.
Također napominju u HZZO-u, naknada plaće i novčane naknade u visini propisanoj zakonskim izmjenama, o rodiljnim i roditeljskim potporama isplatiti u rujnu 2022. godine za pravo korišteno u kolovozu 2022. godine.

Očinski dopust uvodi se kao novo pravo u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora.
Objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji će stupiti na snagu 1. kolovoza 2022. godine. Vijest stiže iz HZZO-a.
Zaposleni ili samozaposleni otac može koristiti, u razdoblju od dana rođenja djeteta pa sve do 6. mjeseca djetetova života, očinski dopust, čije trajanje ovisi o broju rođene djece.
I to deset radnih dana za jedno dijete.
Petnaest radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece.
Zaposleni ili samozaposleni otac ovo pravo koristi u neprekinutom trajanju i pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.
Također, otac pravo koristi neovisno o radnopravnom statusu majke. I neovisno da li ona koristi rodiljni dopust. No, pravo je neprenosivo te ga isključivo koristi zaposleni odnosno samozaposleni otac djeteta.

Naknada plaće

Za vrijeme korištenja prava na očinski dopust naknada plaće iznosi 100 posto od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita), a isplaćuje se na teret sredstava državnog proračuna.

Podnošenje zahtjeva

Očinski dopust se može koristiti tek stupanjem na snagu zakonskih izmjena od 1. kolovoza 2022. godine. Zato je potrebno podnijeti zahtjev za priznavanjem prava na očinski dopust . Zahtjev se podnosi nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a prema mjestu prebivališta odnosno boravišta.
Zahtjevu treba priložiti potvrdu o plaći koju ispunjava poslodavac. Njome će se obuhvatiti plaće i naknade plaće isplaćene na teret poslodavca u relevantnom 6-mjesečnom razdoblju. To je 6-mjesečno razdoblje koje prethodi mjesecu započinjanja traženog prava. Također su nužni podaci o broju tekućeg računa na koji će se primati isplata. Uz to ime, prezime i OIB djeteta za koje se očinski dopust želi koristiti.
Ako je dijete rođeno prije stupanja na snagu zakonskih izmjena, nije od utjecaja na odlučivanje o priznavanju prava, pod uvjetom da dijete nije navršilo 6 mjeseci.
Međutim, zahtjev je moguće podnijeti najranije 1. kolovoza 2022. godine s obzirom na prijelazne odredbe Zakona (članak 25. stavak 1.).

Pisana obavijest poslodavcu

Zaposleni otac koji namjerava koristiti pravo na očinski dopust, obvezan je najmanje 15 dana prije dana očekivanog poroda ako pravo namjerava koristiti od dana rođenja djeteta odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja toga prava, pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri.
Od poslodavca se ne traži izdavanje pisane suglasnosti te se ne može prolongirati korištenje očinskog dopusta, kao što je to slučaj s roditeljskim dopustom, odnosno promjenom u načinu korištenja ostalih prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.

Novosti kod roditeljskog dopusta

Novosti postoje i kod korištenja roditeljskog dopusta.
Pravo na roditeljski dopust je osobno pravo svake zaposlene i samozaposlene majke te zaposlenog i samozaposlenog oca. Samo pod uvjetom da je majka djeteta zaposlena ili samozaposlena osoba u trenutku rođenja djeteta.
Međutim, iznimno od navedenog zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo na roditeljski dopust u slučaju da majka djeteta nije zaposlena ili samozaposlena osoba. Pod uvjetom da nije koristila odnosno nije ispunjavala uvjete za korištenje prava na vremenske i novčane potpore kao nezaposlena majka odnosno majka izvan sustava rada.
Roditeljski dopust zaposleni i samozaposleni roditelji ponovno mogu koristiti pojedinačno, naizmjenično, ali i istodobno, sukladno osobnom dogovoru.

Trajanje roditeljskog dopusta

U trajanju roditeljskog dopusta, promjena se odnosi za blizance, treće i svako sljedeće dijete i to u situaciji kada ga koristi samo jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja.
Naime, zaposleni ili samozaposleni roditelj i dalje ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od osam ili 30 mjeseci. To ovisi o broju rođene djece i načinu korištenja roditeljskog dopusta.
On traje 8 mjeseci, za prvo i drugo rođeno dijete te 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.
Međutim, ako roditeljski dopust prema dogovoru roditelja odnosno u slučaju da drugi roditelj nije stekao to pravo, koristi samo jedan roditelj, pravo se koristi u trajanju od 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete. A 28 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Sve to, navode u HZZO-u, proizlazi iz okolnosti da pravo na roditeljski dopust u pravilu koriste oba roditelja svaki u trajanju od četiri ili 15 mjeseci (ovisno o broju rođene djece). S tim da svaki roditelj zadržava 2 mjeseca roditeljskog dopusta koja ne može prenijeti na drugog roditelja. Iz navedenog razloga, roditeljski dopust, u slučaju da ga koristi samo jedan od roditelja, traje 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete. Za blizance 28 mjeseci za blizance, te za treće i svako sljedeće rođeno dijete.
Također, sada je i izričito propisano da ako dijete za koje zaposlenim ili samozaposlenim roditeljima pripada pravo na roditeljski dopust roditeljima nije isto po redu rođenja, svaki zaposleni ili samozaposleni roditelj koristi roditeljski dopust u polovici njegovog propisanog trajanja prema redu rođenja djeteta. To znači za prvo i drugo rođeno dijete 4 mjeseca, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete 15 mjeseci.

Prijenos prava na drugog roditelja

U slučaju prijenosa roditeljskog dopusta, u dijelu koji je prenosiv između roditelja, zahtjevu za priznavanjem prava na roditeljski dopust jednog roditelja obvezno se prilaže zajednička izjava o dogovorenom prijenosu dijela roditeljskog dopusta, vlastoručno potpisana od strane oba roditelja.

Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta do 7.500 kuna

Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust naknada plaće za prvih 6 mjeseci, ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci, ako to pravo koriste oba roditelja, iznosi 100 posto osnovice za naknadu plaće. Ona za puno radno vrijeme ne može iznositi više od 225,5 posto proračunske osnovice. Odnosno 7.500,13 kuna mjesečno.

Rad polovicu radnog vremena

Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena naknada plaće iznosi 110 posto proračunske osnovice. To iznosi 3.658,60 kuna mjesečno. Vrijedi i u slučaju kada se pravo koristi za prvo i drugo rođeno dijete, kao i kada se koristi za blizance, treće i svako sljedeće dijete. I to tijekom cjelokupnog korištenja prava.
Zaposleni roditelj koji namjerava početi koristiti pravo na roditeljski dopust, koji se ne nastavlja koristiti neposredno nakon korištenja rodiljnog dopusta ili koji u tijeku korištenja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora namjerava mijenjati način korištenja prava, obvezan je najmanje 30 dana prije početka korištenja roditeljskog dopusta, odnosno nastanka promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenoga pripadajućeg prava pisano obavijestiti svog poslodavca o toj namjeri.
Na pisanu obavijest poslodavac je obvezan u roku od osam dana od dana zaprimanja obavijesti izdati pisanu suglasnost o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja, a koju zaposleni roditelj, prilaže uz zahtjev za rješavanje o pripadajućem pravu.
Ako poslodavac ne postupi u skladu s navedenim i ne izda pisanu suglasnost, HZZO će zaposlenom roditelju donijeti rješenje kojim mu priznaje pravo s odgodom početka korištenja od 30 dana u odnosu na dan koji je zaposleni roditelj naznačio u obavijesti poslodavcu.

Zatečenim korisnicima HZZO automatski obračunava naknadu plaće

Korisnici koji su na dan stupanja na snagu zakonskih izmjena, 1. kolovoza 2022. godine, zatečeni u korištenju prava na naknadu plaće od dana njegova stupanja na snagu, naknadu plaće ostvaruju u visini kako je njima utvrđena.
Predviđeno je također da će HZZO tim korisnicima od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama po službenoj dužnosti obračunavati naknadu plaće u visini njime utvrđenoj.
Pritom se korisnici ne trebaju javljati HZZO-u već će do isplate naknade plaće do limita kako propisuje novi Zakon doći automatski i bez donošenja rješenja u upravnom postupku.
Također napominju u HZZO-u, naknada plaće i novčane naknade u visini propisanoj zakonskim izmjenama, o rodiljnim i roditeljskim potporama isplatiti u rujnu 2022. godine za pravo korišteno u kolovozu 2022. godine.

Podijelite objavu:

Popularno

Ostalo
Related

Covid lijekovi nisu za sve hospitalizirane, omikron podvarijante ne reagiraju na Paxlovid

Sigurnost lijekova, procjena njihove učinkovitosti i nuspojava - dio...

Dr. Šapina s kolegama spasio 14godišnjaka koji se gušio kikirikijem

Koliko udah orašastih plodova može biti opasan ako nema...

Oralna kontracepcija – od čega se sastoji i kako funkcionira

Hormonska oralna kontracepcija najčešće se sastoji od kombinacije progestina...

Recepti dr. Brozina za osobe s celijakijom i za krvožilno zdravlje

Zdravi ljetni deserti, pogotovo za osobe s celijakijom su...